مختصات در <canvas>

<canvas> یک شبکه دوبعدی است.

مختصات گوشه ی سمت چپ-بالا (۰,۰) است.

چهار پارامتر متد (۰,۰,۱۵۰,۷۵)fillRect که در مثال بالا استفاده شد به صورت زیر خواهد بود:

پارامتر اول(x): فاصله از چپ نسبت به محور x
پارامتر دوم(y): فاصله از بالا نسبت به محور y
پارامتر سوم(width): عرض مستطیل، یا فاصله از موقعیت x
پارامتر چهارم(height): ارتفاع مستطیل، یا فاصله از موقعیت y

بنابراین با شروع از گوشه سمت چپ-بالا (۰,۰) یک مستطیل ۱۵۰x75 رسم می شود.

مثال: در این مثال، با قرار دادن موس روی مستطیل، مختصات x و y نمایش داده می شود:

nn

kk