محیط هاى متصل جهت دستیابی به داده ها
در گذشته به منظور دستیابى به داده ها همواره از یک محیط متصل، استفاده مى گردید. یک محیط متصل، محیطى است که کاربر و یا برنامه مورد نظر مى بایست به صورت پیوسته به یک منبع داده متصل باشند. به عنوان مثال کارخانه اى که نیازمند یک اتصال دائم و همیشگى با سرویس دهنده مربوطه به منظور مدیریت و آگاهى از آخرین وضعیت محصولات ورودى و خروجى به انبار مربوطه است. یا یک بنگاه تجارى که نیازمند یک اتصال دائم به منظور آگاهى از آخرین وضعیت اطلاعاتى در رابطه با تعداد و قیمت سهام است.