محدود کردنCPU برای کاربر

محدود کردنCPU برای کاربر
سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:
cd /usr/local/src
wget http://www.r-fx.ca/downloads/prm-current.tar.gz
tar –zxvf prm-current.tar.gz
cd prm-0.*
./install.sh
rm –Rf /usr/local/src/prm*
سپس :
nano –w /usr/local/prm/conf.prm
برای ارسال اخطار به ایمیل مقادیر زیر را اینگونه تفییر دهید:
Change USR_ALERT=‖۰″ to USR_ALERT=‖۱″
USR_ADDR=‖root‖
به جای root ایمیل خود را وارد کنید.
برای استفاده از برنامه از دستور زیر استفاده می کنیم:
/usr/local/sbin/prm –s
/usr/local/sbin/prm –q