محدودیت Trustها

محدودیت Trustها از تعداد دامین هایی که trust دارند، طول آدرس trust و قابلیت کلاینت ها برای شناسایی trustهای موجود ناشی می شود. محدودیت هایی که اعمال می شوند شامل:

کلاینت های کربروس می توانند حداکثر ۱۰ trust را در هر تقاضای منایع از یک دامین دیگر شناسایی کنند. اگر مسیر trust بین این دو دامین بیشتر از محدوده باشد، آن تقاضا برای دستریس به دامین ناموفق می شود.
زمانی که یک کلاینت به جستجوی مسیر trust می پردازد، جستجو تنها به trustهایی که به دامین مورد نظر ختم می شود، محدود می شود.
آزمایش ها نشان می دهد که افزایش زمان اجرای عملیات های مربوط به TDO مانند هویت سنجی در دامین ها، اگر در اکتیودایرکتوری بیش از ۲۴۰۰ TDO داشته باشیم، باعث افت کیفیت و سرعت پردازش ها می شود.