محدودیت های Schema برای طول نام ها

Schema بر روی نام objectهای مختلف در اکتیودایرکتوری محدودیت هایی اعمال می کند. موارد زیر مثال هایی از محدودیت های schema برای نام ها است:

Display name طولی معادل ۲۵۶ کاراکتر دارد.
Common name طولی معادل ۶۴ کاراکتر دارد.
SAM-Account-Name (که در نسخه های قبل از ویندوز ۲۰۰۰ به آن نام کاربری هم می گفتند) در schema دارای طولی معادل ۲۵۶ کاراکتر است.