محدودیت های طول FQDN

در اکتیو دایرکتوری FQDNها یا همان Fully Qualified Domain Nameها نمی توانند طولی بیشتر از ۶۴ کاراکتر داشته باشند که این مقدار شامل ویرگول و نقطه ها می شود. برای مثال نام هاست زیر ۶۵ کاراکتر دارد که یک دامین مجاز در اکتیودایرکتوری نیست:
۱

Server10.branch-15.activedirectory.education.networking.itpro.ir
خیلی مهم است که این محدودیت را هنگام نام گذاری دامین ها در نظر داشته باشید.