محدودیت های طول نام در عملیات های اتصال از طریق LDAP

در عملیات های اتصال به یک دایرکتوری از طریق LDAP، Distinguished Name (که معمولا آن را با DN می شناسیم) می تواند حداکثر ۲۵۵ کاراکتر باشد. اگر عملیات LDAP مورد نظرتان طولی بیش از ۲۵۵ کاراکتر داشته باشد، با خطاهایی درباره اعتبارسنجی مواجه می شوید، مانند نمونه زیر:

Error <49>: ldap_simple_bind_s() failed: Invalid Credentials
Server error: 80090308: LdapErr: DSID-0C0903AA, comment: AcceptSecurityContext error, data 57, v1771
Error 0x80090308 The token supplied to the function is invalid

برای جلوگیری از وقوع این مشکل می توانید برنامه ها، اسکریپت ها و utilityهایی که سعی می کنند به یک دایرکتوری با استفاده از LDAP متصل شوند را مجبور کنید که از نسخه امن LDAP استفاده کنند. همچنین می توانید از عمق ساختار OUها کم کنید و یا طول اسم OUها را کاهش دهید. برای مثال distinguished name زیر ۲۵۸ کاراکتر دارد:
۱

CN=SoLand,OU=CorporateVicePresidents,OU=CorporateOfficers,OU=ViewOfPugetSoundOffices,OU=TopFloor,OU=Building1557,OU=CorporateCampus,OU=Redmond,OU=Washington,OU=NorthWestern,OU=UnitedStatesOfAmerica,OU=NorthAmerica,DC=BusinessGroup,DC=humongousinsurance,DC=com

اگر نام OUای که نامش CorporateVicePresident است را به CVP تغییر دهیم، distinguished name برای اکانت SoLand به ۲۳۹ کاراکتر کاهش می یابد.