محدودیت طول نام و آدرس فایل ها

فایل های فیزیکی که اجزا مختلف اکتیودایرکتوری از آن ها استفاده می کنند (مانند SYSVOL، پایگاه داده (یا NTDS.DIT) و آدرس فایل های log) تحت تاثیر تعداد ۲۶۰ کاراکتر MAX_PATH در APIهای Win32 هستند. هنگام نصب اکتیودایرکتوری، زمانی که آدرس فایلهای SYSVOL و پایگاه داده را تعیین می کنید، از انتخاب فولدرهای تودرتو جلوگیری کنید. زیرا این ساختار تودرتو، طول آدرس فولدرهای SYSVOL، پایگاه داده و فایل های log را بیشتر از ۲۶۰ کاراکتر می کند.