محدودیت تعداد GPOهای اعمال شده

به هر user account یا computer account می توانید حداکثر ۹۹۹ Group Policy Object (یا همان GPO) را اعمال کنید. این یه این معنی نیست که تعداد تنظیمات policy در سیستم ۹۹۹ تا است. بلکه یعنی هر user یا computer نمی تواند بیش از ۹۹۹ GPO را پردازش کند. این محدودیت برای بهبود عملکرد سیستم ایجاد شده است