مجموعه ها (Collections )
کلاس HttpRequest دارای تعدادی مجموعه بوده که بعنوان خصلت های کلاس فوق ، ارائه شده اند . مجموعه ها از نوع NamedValueCollection می باشند (موجود در namespace با نام System.Collections.Specialized ) . بمنظور دستیابی به یک مقدار می توان از یک کلید رشته ای استفاده نمود. مثلا” کد زیر ، مقادیر متغیرهای سرویس دهنده QUERY_STRING و HTTP_USER_AGENT را با استفاده از مجموعه ServerVariables ، بازیابی می نماید .

dim

متغیرهای سرویس دهنده ، بمنزله قلب برنامه نویسی مبتنی بر CGI مطرح بوده و سرویس دهنده وب ، اطلاعات ضروری وموردنیاز را با استفاده از متغیرهای محیطی در اختیار یک اسکریپت CGI و یا برنامه متقاضی ، قرار خواهد داد . ASP.NET ، امکان استفاده از اطلاعات سطح پائین فوق را برای برنامه نویسان فراهم می آورد.
یکی از عملیات متداول در رابطه با فرم های وب ، بازیابی اطلاعات از کنترل های موجود بر روی فرم است . در HTML ، کنترل ها توسط خصلت name مشخص و سرویس دهنده می تواند از آنان بمنظور مشخص نمودن مقادیر متناظر ، استفاده نماید. روش استفاده شده بمنظور ارسال اطلاعات برای سرویس دهنده ، بستگی به استفاده از متد HTTP GET و یا HTTP POST خواهد داشت. در مواردیکه از GET استفاده می شود ، داده موجود در فرم ، بخشی از query string خواهد بود. در چنین مواردی می توان از مجموعه QueryString بمنظور بازیابی مقادیر مورد نظر استفاده نمود. زمانیکه از متد POST استفاده می گردد ، داده موجود در فرم، بعنوان محتویات و پس از HTTP header ارسال می گردد. مجموعه Forms ، در ادامه می تواند بمنظور بازیابی مقادیر کنترل ها استفاده گردد . بمنظور تشخیص روش ارسال اطلاعات ، می توان از مقدار متغیر سرویس دهنده REQUEST_METHOD ( مقدار متغیر فوق GET و یا POST خواهد بود ) ، استفاده نمود.( استفاده از مجموعه QueryString در مواردیکه اطلاعات با GET ارسال شده و استفاده از مجموعه Forms در مواردیکه اطلاعات با استفاده از روش POST ارسال شده باشد ) .
در ASP.NET نگرانی خاصی در رابطه با روش استفاده شده بمنظور ارسال اطلاعات وجود نخواهد داشت . در این رابطه از یک مجموعه Params که ترکیبی است از مجموعه های ServerVAriables , QueryString ,Forms و Cookies می باشد ، استفاده می گردد.