مثلث امنیت , عملکرد و سهولت
زمانی که تعداد ضعف کم شد , تعداد اکسپلویت ها به حداقل رسیده است = امنیت بیشتر
طول کشیدن کوشش بیشتر برای انجام کارمشابه = کاهش عملکرد