مثال Web Worker در HTML5

در مثال زیر، یک Web Worker ساده ایجاد کرده ایم که با کلیک روی دکمه “Start Worker” شروع به شمارش اعداد می کند:

el

nb