ـ برنامه‌ زیر با استفاده از دستور continue، n عدد از ورودی می‌خواند و مجموع اعداد مثبت را محاسبه می‌کند.
#include<stdio.h>
main ()
{
int n , i , x , sum = 0 ;
printf(“how many numbers? “) ;
scanf(“%d”, &n) ;
for (i=1 ; i<n ; + + i)
{
scanf (“%d”, &x) ;
if (x<=0)
continue ;
sum += x ;
}
printf (“\n sum = %d \n”, sum) ;
}