مثال ۳:
ارسال درخواست با متدPOST :

;(xmlhttp.open( “POST” , “demo_post.asp” , true
xmlhttp.send();