مثالی از یک صفحه HTML با قابلیت Application Cashe

مثال زیر، یک صفحه وب با قابلیت مرور offline صفحات در کامپیوتر کاربر را نشان می دهد. در این صفحه قابلیت Application Cache فعال است. توجه نمایید که این خاصیت در حالت عادی، فعال نیست.

hto