متد ()test

متد ()test، یک رشته را داخل یک مقدار مشخص جستجو می کند و براساس نتیجه، مقدار true یا false را برمی گرداند.

در مثال زیر، کاراکتر “e” در رشته جستجو می شود:

kh