متد ( ) setInterval :

تابع ( ) setInterval ، به صورت متناوب و دوره ای ، پس از گذشت مدت زمان تعیین شده برای آن ، یک تابع یا کد را اجرا می کند و تا زمانی که به وسیله برنامه متوقف نشود ، به این کار ادامه خواهد داد .
شکل کلی استفاده از این متد به صورت زیر است :

uu

در جدول زیر به توضیح موارد syntax پرداخته ایم :

millse