متد index ، اندیس عنصر مورد نظر را  نسبت به سایر عناصر مجاور آن خوانده و بر می گرداند .
عنصر می تواند توسط انتخاب کننده های تعیین شده و یا براساس اشیای DOM . اگر عنصر مورد نظر پیدا نشود ، مقدار برگشتی ۱- خواهد بود .

پیدا کردن اندیس اولین عنصر مطابق با جستجو نسبت به سایر عناصر مشابه :

به وسیله متد index می توان اندیس اولین عنصر مطابق با اطلاعات داده شده را خوانده و به صفحه برگداند .
شکل کلی استفاده از متد index ، در این حالت به صورت زیر است :

$(selector).index( ) ;

selector : تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اندیس آن را پیدا کنیم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .

مثال زیر کاربرد متد index را نشان میدهد .

$(“li”).click(function(){
alert($(this).index());
});