متد each ، یک تابع را تعیین کرده و به ازای هر عنصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ مطابقت داشته باشد ، یکبار اجرا می کند .
شکل کلی استفاده از متد each به صورت زیر است :

Syntax $( selector ).each( function( index,element ) ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده کلاس یا تگ عنصرهایی است که می خواهیم تابع مورد نظرمان به ازای هر نمونه از آن ، یکبار اجرا شود .
index : تعیین کننده اندیس عنصر مورد نظر است .
element : نشانگر عنصر جاری است . ( “this” هم می تواند استفاده شود ).

مثال زیر کاربرد متد each را نشان میدهد .

$(“button”).click(function(){
$(“li”).each(function(){
alert($(this).text())
});
});