در این سمت می خواهیم درباره ی متد data در جی کوئری صحبت کنیم.

متد data ، می تواند اطلاعاتی را به یک عنصر مورد نظر اضافه کرده و یا اینکه اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بازگرداند .
نکته : برای حذف اطلاعات اضافه شده از متد ( ) removeData استفاده نمایید .

خواندن و برگرداندن اطلاعات یک عنصر با استفاده از متد data :

به وسیله متد data می توانید اطلاعات موجود در یک عنصر HTML را خوانده و به صفحه بر گردانید .
شکل کلی استفاده از متد ( ) data در این حالت به صورت زیر است :

Syntax     $( selector ).data ( name ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بر گردانیم .

name : این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی در عنصر مورد نظر است که می خواهید آن را خوانده و به صفحه بر گردانید .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

     اضافه کردن اطلاعات به یک عنصر توسط متد ( ) data :

به وسیله متد ( ) data می توان اطلاعات مورد نظر خود را به یک عنصر در صفحه اضافه نمایید .
شکل کلی استفاده از متد ( ) data در این حالت به صورت زیر است :

$( selector ).data ( name , value ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بر گردانیم .
name : این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی است که می خواهیم به عنصر مورد نظرمان اضافه نماییم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
value : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خواهیم به عنصر مورد نظرمان اضافه نماییم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .

مثال زیر کاربرد متد data را نشان میدهد .

$(“#btn1”).click(function(){
$(“div”).data(“greeting”, “Hello World”);
});
$(“#btn2”).click(function(){
alert($(“div”).data(“greeting”));
});