در این بخش از آموزش JQuery ، متد after را شرح میدهیم.

به وسیله متد after در jQuery ، می توانید محتویات مورد نظر خود ( می تواند شامل متن یا تگ های HTML باشد ) را پس از عنصر مورد نظر خود ، در صفحه HTML وارد نمایید .
برای مثال فرض کنید که یک پاراگراف در صفحه دارید . به وسیله این متد می توانید یک پاراگراف یا یک تگ دیگر HTML را پس از آن عنصر ، به صفحه اضافه نمایید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

; (  selector ” ).after ( content “) $

selector : عنصر مورد نظری است که می خواهید محتویات مورد نظرتان را پس از آن ، در صفحه وارد نمایید .

content : تعیین کننده محتویاتی است که می خواهید پس از عنصر مورد نظر در صفحه وارد نمایید . این محتویات می تواند شامل متن یا سایر تگ های HTML باشد .

مثال زیر کاربرد متد after را نشان میدهد :

}()button”).click(function”)$
;(“<p”).after(“<p>Hello world!</p#”)$
;({