تا کنون در زبان برنامه نویسی جی کوئری از css استفاده کرده اید.در این قصد داریم که یکی از متد های css را در جی کوئری به صورت زیر پیاده سازی کنیم:

در این بخش از آموزش JQuery ، متد addClass را شرح میدهیم.

متد addClass می تواند یک کلاس css را به تگ یا تگهای مختلف تخصیص دهد.

در مثال زیر با استفاده از متد addClass کلاس important به تمام تگ های از نوع div اعمال می شود :

;(“div”).addClass(“important”)$