در این قسمت می خواهیم با متد ها و ویژگی های DOM آشنا شویم. با استفاده از متدها و ویژگیها می توان از xml dom استفاده کرد مدل dom برای زبان برنامه نویسی xml مجموعه ای از اشیای node هاست
که باعث می شود این node را بتوان توسط زبانهای برنامه نویسی چون جاوا اسکریپت مدیریت نمود
propertis : به چیزهایی که وجود دارند اشاره می کند مثل اسم نوود  book
method : به چیزهایی که انجام شده است اشاره دارد . مثل حذف book
آشنایی با properties
در زیر با چند dom propertries آشنا می شوید :

x.nodeName : یعنی نام x
x.nodeValue : یعنی مقدار x
x.parentNode : یعنی node والد x
x.childNodes : یعنی node های فرزند x
x.attributes  : یعنی node های صفت x

در لیست بالا ، x یک شی node است اینکه شی node چیست در آینده گفته می شود

متدهای xml dom

: x.getElementsByTagName(name)

             تمام element هایی که اسمشان برابر ان چیزی است که در پرانتز امده از سند xml

انتخاب می شوند

قبلا گفتیم به تگ های درون سند xml گفته می شود element .

:x.appendChild(node)

یک node فرزند را به x اضافه می کند

:  x.removeChild(node)

یک node فرزند را از x حذف می کند

در لیست بالا ، x یک شی node است اینکه شی node چیست در آینده گفته می شود

مثال
دستور ات جاوا اسکریپت برای دست یابی به متن موجود در اولین element با نام title در سند books.xml :

txt=xmlDoc.getElementsByTagName(“title”)[0].childNodes[0].nodeValue

بعد از اجرای این دستور  مقدار txt برابر خواهد بود با

“Everyday Italian”

 توضیح دستور بالا :

xmlDoc :

یک شی xml dom است که توسط پارسر ایجاد شده است

:getElementsByTagName(“title”)[0]

اولین تگ با نام title

childNodes[0]

منظور اولین node فرزند تگ titile است ( که در سند books.xml می شود همان node متن درون تگ title)

nodeValue :

مقدار node مورد نظر ( در اینجا خود متن است )