متدهای مهم لیست (با فرض اینکه L لیست باشد) :

۱ L.append(x) داده ی x را به انتهای لیست L اضافه کن
۲ L.remove(x) داده ی x را از لیست L حذف کن
۳ L.index(x) اندیس x در لیست L را برمی گرداند
۴ L.count(x) تعداد دفعات تکرار x را در لیست L را برمی گرداند
۵ L.extend(x) لیست x را با لیست L الحاق می کند
۶ L.insert(I,x) داده ی x را درشماره اندیس I به لیست اضافه می کند