اجرای این متد باعث فراخوانی و لود شدن مجدد صفحه می شود . از این متد می توان برای Refresh و لود کردن اتوماتیک صفحه استفاده کرد . این متد پارامتری دریافت نمی کند .
Syntax: location.reload ()