مبنای کسب نمره کیفیت :

۱ –  ارتباط کلمه به وبسایت
۲ –  پایداری وبسایت
۳ – نسبت نمایش به کلیک عبارت کلیدی
۴ – وضعیت کلمه از نظر عمومی تک کلمه ای و یا ترکیبی بودن ( کلمات ترکیبی از نمره کیفیت بهتری برخوردار هستند )