ماهواره چیست

به چندین حالت در نزدیکی های سطح زمین قرار میگیرند که میتوان به عنوان مثال گفت که در نزدیکی های سطح زمین به تعداد زیادتری قرار می گیرند.

و یا در فاصله ای دور از سطح زمین با تعداد کمتر با ایستگا ههای زمینی در ارتباط می باشند

و میتوانند کار نقل و انتقال اطلاعات وب سایت ها را برعهده داشته باشند.