لیست ها:
لیست ها نوعی متغیر می باشند که می توان در آن ها داده ها و اطلاعات از انواع مختلف را ذخیره کرد به طور مثال در کد زیر لیستی به نام L طراحی شده است که در آن یک متغیر از نوع رشته یا string و یک float یا عدد اعشاری و یک integer یا عدد صحیح در آن وجود دارد

کد PHP:

cc