همانطور که گفته شد، لیست ها دارای ساختار تغییر پذیر هستند. لیست ها در کلاس list تعریف می شوند. نمونه ای از تعریف یک لیست به صورت زیر است:

aa

می توان لیست ها را همچون ایجاد یک شیئ از یک کلاس تعریف کرد:

par

همانطور که گفته شد توپل ها tuple اعضایی تغییرناپذیر از پایتون هستند که در کلاس tuple تعریف می شوند.

der

اگرچه در تعریف فوق توپل توسط کاما بین اعضای آن تعریف می شود، می توان با قرار دادن پرانتز بین اعضای آن تعریف آن را قابل فهم تر می کند. یک توپل تهی بصورت () معرفی می شود. مجموعه های نوع داده هایی قابل تغییر هستند که در کلاس set تعریف می شوند.

regi

دیکشینری ها نوع داده هایی تغییرپذیر هستند که در کلاس dict تعریف می شوند. در پایتون اعضای یک دیکشینری به صورت زوج {key: value} تعریف می شود.

we