لیست های ترتیبی ، تگ < ol > :
یک لیست ترتیبی ، مجموعه ای از موارد و آیتم های متفاوت در مورد یک موضوع خاص است که در ابتدای خط تعریف هر آیتم ، یک شماره یا حرف ( نماد نشانه گذاری ) قرار گرفته ، که با معرفی هر آیتم جدید شمارنده یا حرف یک واحد افزایش می یابد .
برای ایجاد لیست های ترتیبی از تگ < ol > مخفف عبارت ( Ordered List ) به معنای لیست های ترتیبی استفاده می شود . هر یک از آیتم های لیست توسط یک تگ درونی < li > در تگ< ol > تعریف می شود . متن بین تگ باز و بسته < li > ، عنوان یا متن آن آیتم است .

 < ol > List of Lessons
< li > English < /li >
< li > MathMatic < /li >
< li > History < /li >
< /ol >     List of Lessons

نکته : همجنین می توان لیست ها را به صورت تو در تو نیز ایجاد کرد . در این حالت انواع لیست های ترتیبی و نشانه ای را می توان در درون یکدیگر استفاده کرد . به مثال زیر دقت کنید :

 < p > List of Programing Languges < /p >
< ul >
< li > Scripting Languages
< ol >
< li > Java Script < /li >
< li > VB Script < /li >
< /ol >
< /li >
< li > Non-Scripting Languages
< ol >
< li > Visual Basic < /li >
< li > ASP.NET < /li >
< li > Visual C# < /li >
< /ol >
< /li >
< /ul >