این لایه بسته بندی و نشانی دهی داده ها و مدیریت جریان انتقالات است
دوعملکرمهم در این لایه عبارتند از:
ایجاد توانایی انتقال داده در یک فرم منسجم و قابل رمز گشایی روی رسانه
کشف خطا