لایه های OSI از ۷ لایه تشکیل شده اند که عبارتند از:

jhjh