سیستم های شبیه به شبکه
گاهی اوقات می توان کامپیوترها را به شکلی بکار برد که دقیقا با یک شبکه سر و کار نداریم اما می توان آنها را شبکه نیز به حساب آورد . به همین دلیل نام آنها را سیستم های شبیه شبکه می نامیم و در زیر آنها را توضیح می دهیم . اما قبل از آن باید با مفهوم کامپیوتر Standelone آشنا شوید . به طور کلی به کامپیوتر های که قادر باشیم پشت آنها قرار گیریم و با آنها کار انجام دهیم خواه به شبکه متصل نباشد یا امکان آن را نداشته باشد یک کامپیوتر Standelone گوییم .