برای قرار دادن یک عکس در وسط صفحه (یا وسط عنصری که در آن قرار گرفته)، باید توسط کدهای CSS ، دو مشخصه زیر را برای آن بنویسیم :

display:block;
margin:auto;

به مثال زیر توجه کنید :
مثال

<html>

<head>
<style type=”text/css”>
.image_class {
display:block;
margin:auto;
}
</style>
</head>

<body>

<img class=”image_class” src=”image-name.png” />

</body>
</html>