قراردادن SVG مستقیماً در صفحات HTML

در HTML5، عناصر SVG را می توان به طور مستقیم در صفحه HTML جاسازی کرد:

llk

 

خروجی:

set