فیلد :
به مکان ذخیره شدن یک واحد معنادار ( فقره اطلاع) فیلد گوییم . فیلد کوچکترین واحد اطلاعات در فایل است که معنایی منطقی دارد .