در این بخش ، قصد داریم تا قابلیت جستجو برای اطلاعات مورد نظرمان را به صفحه اضافه نماییم . برای این منظور از کنترل های کادر متن ( TextBox ) برای دریافت مقادیر مورد نظر کاربر جهت جستجو و یک کنترل Query Extender که مبنای عملیات جستجوی آن بر اساس مقادیر ورودی کاربر است ، استفاده خواهیم کرد . کنترل Query Extender برای جستجوی اطلاعات ، امکان وارد نمودن کدهای صریح را داراست . .در این راهکار از خواص زیر در کنترل Query Extender برای فیلتر کردن اطلاعات استفاده می کنیم :

خاصیت SearchExpression :

به وسیله این خاصیت می توان به دنبال یک مقدار معین مثل یک رشته متنی با عدد پرداخت .

خاصیت RangeExpression :

به وسیله این خاصیت می توان به دنبال رکورد یا رکوردهایی بگردید که مقدار خاصیت یک یا چند فیلد آنها در یک محدوده عددی خاصی مثل ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قرار دارد .

خاصیت PropertyExpression :

به وسیله این خاصیت می توانید یک query بسازید که بر مبنای مقدار و نوع اطلاعات یک فیلد داده ای عمل کند . مثلا به دنبال رکوردهایی باشد که مقدار یک فیلد آنها از نوع Boolean یا با مقدار true باشد .

CustomExpression :

به وسیله این خاصیت می توانید یک query دلخواه به زبان LINQ را برای جستجو اطلاعات مورد نظرتان ایجاد نمایید .
اطلاعاتی که در این راهکار به وسیله هریک از خواص فوق جمع آوری می شود ، به وسیله یک کنترل GridView نمایش داده خواهد شد .