فعال نمودن قابلیت Application Cache

برای فعال کردن این قابلیت، در تگ <html>، خاصیت manifest را با نام فایل manifest تنظیم نمایید:

 

app

هر صفحه ای که خاصیت manifest برای آن تنظیم شده باشد، با هر بار مشاهده کاربر در حافظه ذخیره می شود (Cached). اگر خاصیت manifest مشخص نشده باشد، صفحه مورد نظر در حافظه ذخیره نمی شود (مگر اینکه بطور مستقیم صفحه مورد نظر را در فایل manifest مشخص نمایید.)

فرمت رایج برای ذخیره فایل های manifest، فرمت “appchache.” است.