فعال سازی یا عدم فعال سازی انتخاب تاریخ :

به صورت پیش فرض ، کاربر می تواند تاریخ دلخواه بر روی کنترل Calendar انتخاب نماید . اما چنانچه کنترل را به صورت فقط خواندنی read-only تنظیم نمایید ، آنگاه کنترل فقط تاریخ را نشان داده و دیگر تاریخ قابل انتخاب نیست . برای این منظور باید مقدار خاصیت SelectionMode کنترل را روی مقدار None تنظیم کنید . این مطلب را در مثال زیر نمایش داده ایم :
مثال : در مثال زیر یک دو کنترل Calendar را نمایش داده ایم . در کنترل اول امکان انتخاب تاریخ وجود دارد ، اما کنترل دوم را به صورت فقط خواندنی تنظیم کرده ایم :

nnb