فرمان head ابتدای یک فایل را نمایش می دهد
بطور مثال فرمان زیر ۳ خط اول فایل subnet را نمایش میدهد

#head -n 3 subnet

در صورتی که از عددی استفاده نکنیم بصورت پیشفرض ۱۰ سطر اول نمایش داده خواهد شد