توجه داشته باشید که میتوانیم بصورت همزمان چند فرمان جداگانه را در یک خط بوسیله ; اجرا کنیم بطور مثال ابتدا فرمان calander و سپس date اجرا میشود

#cal;date


 

از فرمان زیر برای نمایش اسم login استفاده میشود

#logname


 

بوسیله فرمان زیر نام کاربران وارد شده در سیستم نشان داده میشود

#who
#who am i


 

بوسیله فرمان زیر میتوانیم تشخیص دهیم کاربر در کدام ترمینال در حال فعالیت میباشد

#tty


 

از فرمان mkdir-making directory برای ساختن دایرکتوری استفاده میشود

#mkdir subnet


 

از فرمان rmdir-removing directory برای پاک کردن دایرکتوری استفاده میکنیم

#rmdir subnet


 

از فرمان cp به منظور کپی کردن یک فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود

#cp source distanation


 

از فرمان mv به منظور move کردن یک فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود
توجه داشته باشید از فرمان mv همچنین میتوانیم به منظور تغییر نام rename فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود

#mv source distanation


فرمان زیر به منظور پاک کردن delete کرذن یک فایل استفاده میشود
پارامتر rf به معنی recursive force میباشد که در صورت استفاده از این پارامتر سئوالی به منظور تائید مجدد جهت اطمینان از پاک کردن فایل نمیشود

#rm -rf subnet