فراخوانی تابع displayResult
می خواهیم بلافاصله پس از بار گذاری صفحه xhtml، دستورات تابع displayResult اجرا شود . لذا دستور زیر را می نویسیم :

ls

برنامه نهایی بصورت زیر است :

result

cz