داخلی:
۱٫ مقدار ثبات IP (که حاوی آدرس دستور بعد از call است ) را در پشته ذخیره می کند.
۲٫ آدرس ذکر شده مقابل دستور call را در ثبات IP قرار می دهد.

 
فراخوانی از نوع خارجی:

۱٫ مقدار ثبات CS را در پشته ذخیره می کند.
۲٫ بخش سگمنت آدرس ذکر شده مقابل دستور call را در ثبات CS قرار می دهد.
۳٫ مقدار ثبات IP را در پشته ذخیره می کند.
۴٫ بخش آفست آدرس ذکر شده در جلوی دستور call را در ثبات IP قرار می دهد.