فرآیند بروز رسانی Route ها در IGRP
روترهایی که بر روی آنها IGRP پیاده سازی شده است بصورت پیشفرض هر ۹۰ ثانیه یکبار بسته های بروز رسانی Routing Table خود را Broadcast می کنند. اگر یک Update از یک روتر موجود در شبکه IGRP به مدت ۳ وهله زمانی یا ۲۷۰ ثانیه دریافت نشود روترهای شبکه Route مربوط به این روتر را نامعتبر یا Invalid می کنند ، اگر این فرآیند ادامه پیدا کند و بعد از ۷ وهله زمانی همچنان Routing Update از یک روتر در شبکه دیده نشود روتر مورد نظر بصورت کامل از Routing Table های موجود در IGRP شبکه حذف خواهد شد.