غیرفعال کردن DEP در Xp
برای غیرفعال کردن DEP در ویندوز Xp این مراحل رو طی کنید:
Control Panel > System > Advanced
دکمه ی Settings در بخش Startup & Recovery
Edit

[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT

باید به جای مقدار OPTIN که NOEXECUTE داده شده ، مقدار ALWAYSOFF رو بدید.

boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /NOEXECUTE=ALWAYSOFF /FASTDETECT

در صورتیکه میدونید DEP فقط با یک نرم افزار خاص مشکل داره ، توصیه میکنم که به جای غیرفعال کردن کل DEP (که بالا توضیح دادم) ، این روش رو برید تا DEP فقط برای اون نرم افزار غیرفعال بشه نه کل سیستم:
Click Start
Select Control Panel
Select System
Click the Advanced tab
In the Performance region select Settings
Click the Data Execute tab in the dialog box that opens
Select Turn on DEP for all programs and services except for those I select
Click Add.
نرم افزار مورد نظرتون رو انتخاب کنید
Click Open
Click Apply
Click Ok
Reboot