عنصر background:

این عنصر می تواند مقادیر رنگی (هگز) یا آدرس یک تصویر را در خود داشته باشد:

backg

برای حالت های شفاف می توان از مقادیر transparent استفاده کرد.