عناصر جدید فرم

برای ایجاد قابلیت های بیشتر، HTML5 عناصر جدیدی را برای فرم ها پیشنهاد کرده است :
bc