عناصر امنیت
امنیت متکی بر محرمانگی (confidentiality) , سندیت (authenticity), درستی (integrity) و دسترسی (availability) است