عملیات روی اشاره گرها

کلا ۳ نوع عمل را می شود بر روی pointer انجام داد :

۱٫ انتساب اشاره گر ها به همدیگر
۲٫ اعمال محاسباتی جمع و تفریق
۳٫ مقایسه