عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی شامل +, -, *, /, % (باقیمانده), **(توان) است. در استفاده از / برای تقسیم باید دقت کرد. به مثال زیر دقت کنید:

mmj

فراخوانی mean([3.0, 4.0]) بر می گرداند. ممکن است mean([3, 4]) را فراخوانی کنید و خروجی ۳ بگیرید که نتیجه ای عجیب است. دلیل این مساله این است که تقسیم اعداد بصورت صحیح انجام شده و لذا نتیجه عددی صحیح است. راه چاره این است که تیکه برنامه ی فوق را به صورات زیر تغییر دهیم:

 

 

qqaw